warning icon
YOUR BROWSER IS OUT OF DATE!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Please try Firefox or Chrome!

Нормативні документи з питань організації освітнього процесу

Закон України «Про освіту» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

Закон України «Про вищу освіту» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2022 р. №286-р «Про схвалення Стратегії розвитку вищої освіти в Україні на 2022—2032 роки» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/286-2022-%D1%80#Text

Постанова Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1993 р. N 896 «Про Державну національну програму “Освіта” (“Україна XXI століття”» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/896-93-%D0%BF

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341 «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF

Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-%D0%BF

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 р. № 579 «Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/579-2015-%D0%BF

Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF

Постанова Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 р. № 193 «Про документи про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/193-2015-%D0%BF

Наказ Міністерства освіти України від 15.07.96 № 245«Про затвердження Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0427-96

Наказ Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України від 10.2012 № 1060 «Про затвердження Положення про електронні освітні ресурси» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1695-12

Наказ Міністерства освіти України від 10.2013 № 1474 «Про затвердження Положення про студентські (учнівські) квитки державного зразка» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z2245-13

Наказ Міністерства освіти України від 04.2013 № 466 «Про затвердження Положення про дистанційне навчання» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13

Наказ Міністерства освіти України від 07.02.2002 № 450 «Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0698-02

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. № 882 «Питання стипендіального забезпечення»  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/882-2004-%D0%BF

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1050 «Деякі питання стипендіального забезпечення» – зміни до 882 постанови https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1050-2016-%D0%BF

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1045 «Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів» https://zakon.rada.gov.ua/laws/find/a

Закон України про фахову передвищу освіту  (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2019, № 30, ст.119 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19#Text

Нормативні документи

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ УЧАСНИКІВ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ>>>>>>>
ПОЛОЖЕННЯ ПРО СЛУЖБУ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ>>>>>>>>
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОЖЕЖНУ БЕЗПЕКУ>>>>>>>
ПОЛОЖЕННЯ ПРО СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ>>>>>>>>

 

Положення про порядок конкурсного відбору

 

Група забезпечення спеціальності 024 «ХОРЕОГРАФІЯ»

Положення про систему забезпечення якості освіти:

Положення про кафедру:

Положення про Вчену раду:

Положення про приймальну  комісію:

Положення про апеляційну комісію:

Положення про бібліотеку:

Положення про порядок і форми проведення випускних та перевідних іспитів:

loading
×