warning icon
YOUR BROWSER IS OUT OF DATE!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Please try Firefox or Chrome!

Положення та нормативні документи

Нормативні документи з питань організації освітнього процесу

Закон України «Про освіту» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

Закон України «Про вищу освіту» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2022 р. №286-р «Про схвалення Стратегії розвитку вищої освіти в Україні на 2022—2032 роки» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/286-2022-%D1%80#Text

Постанова Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1993 р. N 896 «Про Державну національну програму “Освіта” (“Україна XXI століття”» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/896-93-%D0%BF

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341 «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF

Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-%D0%BF

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 р. № 579 «Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/579-2015-%D0%BF

Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF

Постанова Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 р. № 193 «Про документи про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/193-2015-%D0%BF

Наказ Міністерства освіти України від 15.07.96 № 245«Про затвердження Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0427-96

Наказ Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України від 10.2012 № 1060 «Про затвердження Положення про електронні освітні ресурси» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1695-12

Наказ Міністерства освіти України від 10.2013 № 1474 «Про затвердження Положення про студентські (учнівські) квитки державного зразка» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z2245-13

Наказ Міністерства освіти України від 04.2013 № 466 «Про затвердження Положення про дистанційне навчання» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13

Наказ Міністерства освіти України від 07.02.2002 № 450 «Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0698-02

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. № 882 «Питання стипендіального забезпечення»  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/882-2004-%D0%BF

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1050 «Деякі питання стипендіального забезпечення» – зміни до 882 постанови https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1050-2016-%D0%BF

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1045 «Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів» https://zakon.rada.gov.ua/laws/find/a

Закон України про фахову передвищу освіту  (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2019, № 30, ст.119 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19#Text

Нормативні документи

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ УЧАСНИКІВ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ>>>>>>>>

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СЛУЖБУ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ>>>>>>>>

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОЖЕЖНУ БЕЗПЕКУ>>>>>>>>

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ>>>>>>>>

КОДЕКС АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ>>>>>>>>

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АНКЕТУВАННЯ>>>>>>>>

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНУ РАДУ>>>>>>>>

Стратегія розвитку Коледжу хореографічного мистецтва «Київська муніципальна академія танцю імені Сержа Лифаря»

 

Положення про систему забезпечення якості освіти

 

Положення про силабус освітнього компоненту

 

Наказ про склад комісії з академічної доброчесності

Положення про кафедру хореографічних та мистецьких дисциплін

Положення про кафедру теоретичних дисциплін

Положення про гаранта ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

Положення про Вчену раду

ПРАВИЛА внутрішнього розпорядку

Положення про порядок конкурсного відбору

Група забезпечення спеціальності 024 «ХОРЕОГРАФІЯ»

ПОЛОЖЕННЯ

про Хореографічну школу — структурний підрозділ Коледжу хореографічного мистецтва «Київська муніципальна академія танцю імені Сержа Лифаря»

Положення про систему забезпечення якості освіти:

Положення про приймальну  комісію:

Положення про апеляційну комісію:

Положення про бібліотеку:

ПОЛОЖЕННЯ

про політику та процедуру врегулювання конфліктних ситуацій

Наказ про затвердження та введення в дію Положення про політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій

ПОРЯДОК НАДАННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ ТА ЗАОХОЧЕННЯ (ПРЕМІЮВАННЯ) ЗДОБУВАЧАМ ОСВІТИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ДИСТАНЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ТА УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ВИБОРУ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПЕРЕЗАРАХУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ТА ВИЗНАЧЕННЯ АКАДЕМРІЗНИЦІ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

loading
×